Vedtægter

Vi er en hyggelig skakklub i Odense. Har du lyst til at spille skak? Så er du særdeles velkommen hos os 


Mandage kl. 19.00

Onsdage kl. 12:30 (Seniorer)


Otto Baches Vej 13

5230 Odense.


Du kan helt uforpligtende se klubben an og spille med den første måneds tid.

    .    .           .       .      .      .   .   Webmaster

»Love for Odense Skakklub


Generalforsamling 2019 og 2020


Generalforsamling 2011


§ 1 Navn


Klubbens navn er ” Odense Skakklub”. Dens hjemsted er Odense Kommune.


§ 2 Formål


Stk. 1. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.


Stk. 2. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. Foreningsarbejdet skal give børn og unge


under 25 år mulighed for samvær med jævnaldrende i deres fritid. 


Stk. 3. Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.


§ 3 Generalforsamlingen


Stk. 1. Generalforsamlingen er den højste myndighed i alle klubbens anliggender.


Stk. 2. Alle Myndige medlemmer kan deltage i generalforsamlingens forhandlinger og


            Afstemninger, når de personligt er til stede under disse.


Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværende medlemmers antal.


Stk. 4. Generalforsamlingen afholdes i april.


Stk. 5. Inkaldelse til generalforsamlingen med dagsordenen sker ved opslag i klubbens lokaler me mindst 14 dages varsel.


Stk. 6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling omfatter følgende:


1.      Valg af direigent


2.      Formandens beretning


3.      Regnskab og meddelelse om kontingent


4.      Forslag fra bestyrelsen


5.      Forslag fra medlemmerne


6.      Valg af bestyrelsen og suppleant


7.      Valg af revisorer og suppleant


8.      Eventuelt


Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, hvis formanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begæring herom.


Stk. 8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal, når to medlemmer fordrer der, foregå Skriftligt.


Stk. 9. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovene. Falder ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er afstemningen forkastet.


Stk. 10. Forslag fra bestyrelsen skal være formuleret i indkaldelsen til generalforsamling. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest tre dage før generalforsamlingen.


§ 4 Valg og bestyrelse


Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 2. Snarest efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, en sekretær og en materielforvalter.


Stk. 3. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald.


Stk. 4. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter samt ajourføre medlemsfortegnelsen.


Stk. 5. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og udfærdiger referat af generalforsamlingen.


Stk. 6. På generalforsamlingen vælges en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.


§ 5 Regnskab


Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.


Stk. 2. Regnskabet skal senest den 1. marts være afsluttet og afleveret til revisorerne.


Stk. 3. Revisorerne skal senest den 15. marts aflevere det reviderede og påtegnede regnskab til kassereren med deres underskrift.


Stk. 4. Regnskabet fremlægges og gennemgås på den ordinære generalforsamling.


§ 6 Kontingent


Stk. 1. Der betales et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen og er gældende fra 1. juli til 30. juni. Kontingentforhøjelser skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamling.


Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at slette et medlem af medlemslisten på grund af kontingentrestance ud over tre måneder.


§ 7 Aktiviteter


Stk. 1. Bestyrelsen arrangerer og leder klubbens aktiviteter, herunder såvel interne som eksterne turneringer. Aktiviteterne forgår året rundt bortset fra de sædvanlige ferieperioder.


§ 8 Ind- og udmeldelse


Stk. 1. Indmeldelse og udmeldelse af klubben sker til kassereren, og kontingent betales henholdsvis fra og til en førstkommende kvartalsmåned.


Stk. 2. Udmeldelse kan kun ske skriftligt.


§ 9 Eksklusion


Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, når den skønner at medlemmet groft modarbejder klubbens interesser.


Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan skriftligt til formanden kræve eksklusionen forelagt til afstemning på næstfølgende generalforsamling. Medlemmets begæring har ikke opsættende virkning.


§ 10 Tegning


Stk. 1. Klubben forpligtes udadtil ve underskrift af formanden og kassereren i forening. Hvis en af disse har forfald, træder næstformanden i stedet, Subsidiært et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


§ 11 Lovændringer


Stk. 1. Til ændring af klubbens love, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 12 Opløsning


Stk. 1. Odense Skakklub kan ikke opløses, så længe den tæller mindst 8 medlemmer.


Stk. 2. Hvis opløsning vedtaget efter de regler, der gælder for lovændringer, skal finde sted, overlades brætter, brikker, ure og øvrige materiel til Fyns Skak Union til fordeling blandt skakklubber med behov herfor. Den kontante nettokassebeholdning overlades til Børn- og Ungeforvaltningen i Odense til anvendelse i det lokale børne- og ungdomsarbejde.


§ 13 Ikrafttræden


Disse love træder i kraft og annullerer alle tidligere love fra klubben stiftelse den 11. september 1917 og til dato.


 


Vedtaget på den ordinære generalforsamling den.25. april 2005. I bestyrelsen:


 

 


 


………………………             ………………………….                        …………………………


Ivar Dørup (Formand)              Keld Boysen                                            Alf Sørensen


 

 


………………………              ………………………….                        …………………………


Kristoffer W. Pedersen              Lars H. Petersen                                     E. Norman Dam (Dirigent)


 

 


 


» CURABITUR